Version api trong Golang

Dạo này tôi hay viết dịch vụ với golang, chỉ một vài cái thôi, nhưng cũng đủ để làm tôi quên mất là production/staging đang chạy version nào.

Với nodejs chẳng hạn, thì tôi sẽ export version từ package.json ra một api nào đấy.

Với golang thì không có thứ tựa như package.json. Và thật sự cũng không cần thiết, vì những thông tin này có thể đưa vào binary file khi build.

Ví dụ tôi quan tâm đến là build timestamp, githash và gittag. Lấy trực tiếp từ shell
– timestamp: date -u '+%Y-%m-%d_%I:%M:%S%p'
(e.g. 2018-10-13_08:26:34AM)
– githash: git rev-parse HEAD
– gittag: git describe --tags $(git rev-list --tags --max-count=1)

Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để đưa các thông tin này vào lúc tạo artifact? Từ một issue của golang https://github.com/golang/go/issues/18246, (yay, golang cần doc tốt hơn) cách thức là

-ldflags “-X importpath.name=value”

Cuối cùng, cờ của tôi sẽ có giá trị như sau

LDFLAGS=”-X gitlab.com/nqd/example/handlers.buildstamp=date -u '+%Y-%m-%d_%I:%M:%S%p' -X gitlab.com/nqd/example/handlers.githash=git rev-parse HEAD -X gitlab.com/nqd/example/handlers.gittag=git describe --tags $(git rev-list --tags --max-count=1)

Viết gọn lại

timestamp=`date -u '+%Y-%m-%d_%I:%M:%S%p'`
githash=`git rev-parse HEAD`
gittag=`git describe --tags $(git rev-list --tags --max-count=1)`
LDFLAGS="-X gitlab.com/nqd/example/handlers.buildstamp=$timestamp -X gitlab.com/nqd/example/handlers.githash=$githash -X gitlab.com/nqd/example/handlers.gittag=$gittag"

Cờ này bảo rằng tôi sẽ thay thế biến buildstamp, githash, và gittag bằng những giá trị từ shell.
Dịch project với cờ thêm vào này

$(GO) build -ldflags $(LDFLAGS) ...

Ở handlers.go (gitlab.com/nqd/example/handler.go), nơi chứa các biến buildstamp, githash, gittag, có thể xuất ra một path nào đấy:

var buildstamp = "no buildstamp provided"
var githash = "no githash provided"
var gittag = "no tag"

type statuser struct {
  Build string `json:"build"`
  Time string `json:"time"`
  Version string `json:"version"`
}

func status(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  st := statuser{
    Build: githash,
    Time: buildstamp,
    Version: gittag,
  }
  render.Render(w, r, &st)
}
Với cùng cách thức, tôi có thể đưa các giá trị bất kỳ vào binary trong khi CI build artifact.

 

make some part of api security checklist happy: output

Continue to meet some requirement in the api security checklist: output with loopback/express.

Some recommendations:

 • Send X-Content-Type-Options: nosniff header.
 • Send X-Frame-Options: deny header.
 • Send Content-Security-Policy: default-src ‘none’ header.
 • Remove fingerprinting headers – X-Powered-By, Server, X-AspNet-Version etc.

In nodejs territory, with loopback/express area, we can control the header with helmet.

What’s helmetjs doing? It controls https header which help us meet some requirements above.

Lets do it with this loopback middleware setting.

{
 "initial": {
 ...
  "helmet-csp": {
   "params": {
    "directives": {
     "defaultSrc": [
      "\"none\""
     ]
    }
   }
  },
  "helmet#xssFilter": {},
  "helmet#frameguard": {
   "params": {
    "action": "deny"
   }
  },
  "helmet#hsts": {
   "params": {
    "maxAge": 0,
    "includeSubdomains": true
   }
  },
  "helmet#hidePoweredBy": {},
  "helmet#ieNoOpen": {},
  "helmet#noSniff": {},
  "helmet#noCache": {
   "enabled": false
  },
 ...
 }

For Content-Security-Policy setting, helmet dont enable it by default, so I will need to install another package helmet-csp, which explains why the middleware setting has item helmet-csp instead of helmet#... like the others.

Cool, lets double check it. You can use curl to verify, but I love everything to be automatic. Lets do it with mocha and suppertest.

const request = require('supertest')
const app = require('../../server/server')
const faker = require('faker')
const expect = require('chai').expect

function req (verb, url) {
 return request(app)[verb](url)
  .set('Content-Type', 'application/json')
  .set('Accept', 'application/json')
  .expect('Content-Type', /json/)
}

describe('HTTP header', () => {
 describe('should send login request, and returned headers', () => {
  let headers
  before(done => {
   req('post', '/api/users/login')
    .send({ email: faker.internet.email(), password: faker.internet.password() })
    .expect(401, function (err, res) {
     expect(err).to.be.null
     headers = res.header
     done()
    })
  })
  it('Content-Security-Policy: default-src none header', done => {
   expect(headers['content-security-policy']).to.be.eq('default-src "none"')
   done()
  })
  it('X-Content-Type-Options: nosniff', done => {
   expect(headers['x-content-type-options']).to.be.eq('nosniff')
   done()
  })
  it('X-Frame-Options: deny', done => {
   expect(headers['x-frame-options']).to.be.eq('DENY')
   done()
  })
  it('remove header X-Powered-By, Server', done => {
   expect(headers['x-powered-by']).to.be.null
   expect(headers['server']).to.be.null
   done()
  })
 })
})

Actually the middleware.json setting doing more than the API-Security-Checklist list on http header output. Read more at Loopback block on security practice

loopback login rate limit

Problem: limit number of login for one user.

Usually user will login with this api

POST /api/users/login
{"email": "foo@bar.baz", "password":"what is a password"}

Statement: Given this user, how could I limit login number n within i interval.

There is a great module from https://github.com/chriso/redback, that provide rate limit https://gist.github.com/chriso/54dd46b03155fcf555adccea822193da. We can use this idea to limit number of login for one user

{ratelimit/login.js}
const redis = require('redis').createClient(REDIS_URL)
const redback = require('redback').use(redis)

let ratelimit = redback.createRateLimit('login')

module.exports = function (req, res, next) {
 const loginRetryInterval = 60 * 5  // 5 mins
 const loginRetryMax = 5       // 5 times

 const key = `body.email:${req.body.email}`
 ratelimit.add(key)

 // count the number of requests in the last 20 seconds
 ratelimit.count(key, loginRetryInterval, (err, requests) => {
  if (err) { return next() }

  if (requests >= loginRetryMax) {
   return res.type('json').status(429).end()
  }

  return next()
 })
}

I will use redis instead of local memory because the program may run in multiple workers.

For loopback, I may use this before loopback itself middleware. At server.js

app.use('/api/users/login', require('./ratelimit/login'))

Using email address as only key to measure attack is so naive, since the true owner of the account cannot login because someone was trying to guess the password? I should include source IP address into the key.

...
const key = `connection.remoteAddress:${req.connection.remoteAddress}:body.email:${req.body.email}`
ratelimit.add(key)
...

With this define, redis will have key like "login:connection.remoteAddress:::ffff:127.0.0.1:body.email:foo@bar.baz".

Cheer.

alohas – alexa homeskill helper in nodejs

Tôi làm việc với Echo một thời gian, để phát triển ứng dụng trợ lý ảo Alexa cho home automation.

Nếu bạn làm việc với Alexa, bạn sẽ biết rằng nó có 2 phần: home skill và custom skill. Home skill dùng để điều khiển các ứng dụng tự động trong ngôi nhà, ví dụ Alexa, set temperature to 20 degree là câu tôi thường dùng khi đến văn phòng.

Custom skill thì không giới hạn các lện bật tắt, thiết lập như homeskill; nó rộng hơn. Có lẽ vậy nên Amazon ưu tiên hỗ trợ sdk cho custom skill trước https://github.com/alexa/alexa-skills-kit-sdk-for-nodejs.

Để bổ xung phần còn lại, tôi viết một sdk để giúp bạn phát triển ứng dụng home skill dễ dàng, nhanh chóng hơn, cũng trên nền nodejs. Tôi gọi nó là alehos – alexa home skill kit https://github.com/nqd/alehos.

Phần readme miêu tả khá kỹ các sử dụng kit này.

Hy vọng nó có ích cho bạn.

CI của gitlab

Đến thời điểm hiện nay, tôi thường yêu cầu các dự án của mình phải có CI. Nếu viết bằng script như nodejs thì CI sẽ có nhiệm vụ check syntax, để các thành viên trong nhóm cùng một kiểu viết giống nhau, và chạy các mức test khác nhau như unit test, CDC test.

Điểu tuyệt vời của gitlab là nó đi kèm với bộ CI miễn phí cho cả dự án private (yay). Blog này tôi sẽ trình bày chiến lược để thiết lập env test trên Gitlab CI để build docker image, và upload nó lên gitlab registry.

 

Gitlab runner

Là nơi chương trình test của bạn sẽ được chạy. Bạn có thể có một PC riêng biệt cho việc build và test. Gitlab cung cấp một chương trình khá tiện https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ci-multi-runner để thiết lập runner cục bộ. Cá nhân tôi chỉ sử dụng multi runner này khi chương trình cần tài nguyên lớn.

Phần lớn thời gian tôi sử dụng shared runner https://about.gitlab.com/gitlab-com/settings/#shared-runners. Xin cảm ơn sự tử tế của Digital Ocean khi cho mỗi build một tài nguyên 4GB chạy trong mỗi máy ảo riêng biệt.

Shared runner chạy trên docker, nên có thể khai báo các docker có sẵn khá tiện (yay).

.gitlab-ci.yml

Là file cấu hình cho gitlab ci. Dưới đây là một ví dụ trong đó khai báo một trạng thái của test pipeline là unit test. Phần sau dựa trên giả thuyết tôi đang xây dựng một web app với nodejs, và chạy unit test với npm run test.

image: node:boron-alpine

stages:
 - unit_test

unit_test_job:
 stage: unit_test
 script:
 - npm install
 - npm run test

Với mỗi git push lên CI được trigger. CI sẽ pull về docker image node:boron-alpine giống với docker chạy trong staging và production environment của web app này. Stages khai báo các bước của CI. Trong trường hợp này, tôi chỉ có một bước duy nhất là unit test khai báo trong unit_test_job.

Đơn giản như vậy.

Nhưng, vì tôi tin vào 12factor, và tôi muốn có quá trình build trước. CI hay staging hay production sẽ khác nhau ở env truyền vào docker như trình bày ở https://12factor.net/build-release-run. Tôi sẽ tạo một job để tạo artifact, và chạy test trên artifact này.

image: docker:1.12
services:
 - docker:dind

stages:
 - build

variables: 
 CONTAINER_TEST_IMAGE: registry.gitlab.com/company/project:$CI_BUILD_REF_NAME
before_script:
 - docker info
build_image_job:
 stage: build
 script:
 - docker build -t $CONTAINER_TEST_IMAGE .
 - docker run $CONTAINER_TEST_IMAGE npm run test

Setup này sử dụng docker trong docker (dind)  để build docker image trong một docker (nơi CI này đang chạy). Đều này đạt được do shared runner chạy với privileged enable (wao).

Như vậy lúc này CI sẽ tạo một docker có tên biến CONTAINER_TEST_IMAGE , và chạy test trong image này.

Tôi muốn tiến thêm một bước nữa, pipeline bao gồm: build, test, và release. Quá trình release xảy ra khi tôi tag git tag -a version, nó sẽ tạo ra tag latest và upload lên gitlab registry.

Khoa, gitlab registry? Đúng vậy, gitlab cho phép bạn lưu các image lên host của họ. Bạn sẽ có CI, và registry (miễn phí).

image: docker:1.12

services:
- docker:dind

stages:
- build
- test
- release
- deploy

variables:
 CONTAINER_TEST_IMAGE: registry.gitlab.com/company/project:$CI_BUILD_REF_NAME
 CONTAINER_RELEASE_IMAGE: registry.gitlab.com/company/project:latest

before_script:
 - docker login -u gitlab-ci-token -p $CI_BUILD_TOKEN registry.gitlab.com

build:
 stage: build
 script:
 - docker build --pull -t $CONTAINER_TEST_IMAGE .
 - docker push $CONTAINER_TEST_IMAGE

unit_test:
 stage: test
 script:
 - docker pull $CONTAINER_TEST_IMAGE
 - docker run $CONTAINER_TEST_IMAGE npm run unit_test

cdc_test:
 stage: test
 script:
 - docker pull $CONTAINER_TEST_IMAGE
 - docker run $CONTAINER_TEST_IMAGE npm run cdc_test

release-image:
 stage: release
 script:
 - docker pull $CONTAINER_TEST_IMAGE
 - docker tag $CONTAINER_TEST_IMAGE $CONTAINER_RELEASE_IMAGE
 - docker push $CONTAINER_RELEASE_IMAGE
 only:
 - tags
 - triggers

Gitlab rất hào phóng khi cung cấp đầy đủ các công cụ và dịch vụ để bạn có thể xây dựng một quá trình CI khá hoàn chính, từ việc chạy các test đến việc lưu trữ các image của bạn.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy sự hữu dụng trong ecosystem của gitlab để xây dựng hệ thống bền vững.

Sử dụng AWS IoT

 

logo-iot

 

Trước đây tôi thường tận dụng mã nguồn mở để thiết lập MQTT broker để kết nối đến các thiết bị. Một số dự án mà tôi đã sử dụng có thể kể đến như Mosquitto, hay Mosca.

Với prototype, các chương trình này thực hiện rất tốt công việc của mình: thiết lập nhanh, và miễn phí :D.

Và đến mức độ nào đó, tôi gặp phải điểm yếu của chúng: Mosquitto không scale tốt, dù ai đó nói với tôi rằng hãy dùng chức năng bridge, tôi vẫn cho rằng nó không phải là các thức để scale. Mosquitto không cung cấp cơ chế authen/author rõ ràng. Mosca là một dự án khá nối tiếng về broker trên nền Node.js. Hình thức bảo mật của Mosca là thông qua username/pass cho mỗi kết nối. Vì viết bằng JS, nên khả năng mở rộng để tôi có thể hook function này quản lý mỗi kết nối khá tiện. Tuy nhiên Mosca như Mosquitto không thể cluster được.

Cuối năm 2015, AWS bổ sung gói IoT trong menu của họ, dưới dạng SaaS. Một số đặc điểm của AWS IoT có thể kể đến như:

 • scale, scale, scale.
 • bảo mật
 • liên kết dịch vụ khác, như lambda, dynamodb.

Thấy rằng AWS IoT đáp ứng được các nhu cầu cho một broker trong hệ thống kết nối, tôi viết lên vài dòng ở đây, xem như ghi chú của cá nhân vậy.

AWS IoT cung cấp gì

Bản thân là một SaaS broker, tôi sẽ sử dụng nó để kết nối đến các thiết bị thông qua MQTT. Vì nó cung cấp bởi AWS, broker này kỳ vọng sẽ ổn định, và hiện hữu trong một thời gian không ngắn.

AWS IoT định nghĩa một số thuật ngữ như:

 • Thing: là một đối tượng, tương đương với thiết bị nào đấy. Thing được kết nối với các principal thông qua policy.
 • Certificate: chứng chỉ X.509 mà các thực thể (principal) sử dụng để kết nối đến broker thông qua giao thức MQTT. Do đó, các client phải hỗ trợ SSL layer để làm việc với AWS IoT, tạo lớp bảo mật đầu tiên.
 • Policy: chính sách được áp dụng vào các Certificate tương ứng. Policy cung cấp cơ chế bảo mật tiếp theo, bằng cách quy định ai (mqtt client id) có thể connect được, và hình thức (pub/sub topic) làm việc.
 • Rule: để kết nối AWS IoT này với các dịch vụ khác, như đẩy dữ liệu qua Lambda hay lưu vào DynamoDB.

Có thể hình dung qúa trình tôi cần làm để kết nối một đối tượng (gọi D) của tôi vào AWS IoT, và sử dụng điện thoại (gọi A) để kết nối đến client này thông qua MQTT, trong đó tất cả các thông điệp đều được chuyển đến DynamoDB như sau:

 • Tạo hai Certificate, một cho A, một cho D.
 • Tạo một Thing, tôi đặt tên là doi-tuong-D.
 • Attach A và D vào thing doi-tuong-D.
 • Tạo hai policy. Bên dưới (*) là một ví dụ của policy cho phép mọi quyền kết nối và topic làm việc, gọi là policyA, policyD tương ứng. Attach policyA vào A, policyD vào D.

Lúc này nếu app A gởi (pub) lên command/req, thì thiết bị D sẽ nhận được khi nó đăng ký (sub) cũng trên cùng một chủ đề command/req.

Tôi muốn lưu các command này vào DB để xử lý về sau, tôi sẽ thiết lập một rule, gọi là ruleD. Rule được sử dụng để kích hoạt kết nối giua IoT và dịch vụ khác của AWS.

Đưới đây là mô hình diễn tả mối quan hệ của A và D.

blog-aws-iot-example

Tích hợp AWS IoT vào hệ thống

AWS cung cấp dashboard để tôi có thể thực hiện các bước trên, nhưng dĩ nhiên tôi không thể tiến hành bằng tay những công đoạn trên cho mỗi thiết bị/app được thêm vào. AWS cung cấp SDK (https://github.com/aws) để kết nối đến API của tất cả các dịch vụ của họ. Tôi sẽ xem AWS IoT như một serivce có nhiệm vụ làm broker.

Cuối cùng, tôi cần viết một microservice khác để quản lý các thing, cert, rule, và tạo các policy tương ứng với mức logic của ứng dụng.

Thay cho lời kết, cần lưu ý rằng Microsoft hay IBM đều cung cấp nhánh IoT trong dịch vụ đám mây của họ. Với nhiều sự lựa chọn như vậy, tôi nghĩ mình không nên nghĩ đến việc tự xây dựng lấy một broker trong hoàn cảnh hiện này.

(*) Một policy đơn giản cho phép hết các quyền kết nối và các chủ để pub/sub.


{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iot:*"
        ],
        "Resource": ["*"]
    }]
}