make some part of api security checklist happy: output

Continue to meet some requirement in the api security checklist: output with loopback/express.

Some recommendations:

 • Send X-Content-Type-Options: nosniff header.
 • Send X-Frame-Options: deny header.
 • Send Content-Security-Policy: default-src ‘none’ header.
 • Remove fingerprinting headers – X-Powered-By, Server, X-AspNet-Version etc.

In nodejs territory, with loopback/express area, we can control the header with helmet.

What’s helmetjs doing? It controls https header which help us meet some requirements above.

Lets do it with this loopback middleware setting.

{
 "initial": {
 ...
  "helmet-csp": {
   "params": {
    "directives": {
     "defaultSrc": [
      "\"none\""
     ]
    }
   }
  },
  "helmet#xssFilter": {},
  "helmet#frameguard": {
   "params": {
    "action": "deny"
   }
  },
  "helmet#hsts": {
   "params": {
    "maxAge": 0,
    "includeSubdomains": true
   }
  },
  "helmet#hidePoweredBy": {},
  "helmet#ieNoOpen": {},
  "helmet#noSniff": {},
  "helmet#noCache": {
   "enabled": false
  },
 ...
 }

For Content-Security-Policy setting, helmet dont enable it by default, so I will need to install another package helmet-csp, which explains why the middleware setting has item helmet-csp instead of helmet#... like the others.

Cool, lets double check it. You can use curl to verify, but I love everything to be automatic. Lets do it with mocha and suppertest.

const request = require('supertest')
const app = require('../../server/server')
const faker = require('faker')
const expect = require('chai').expect

function req (verb, url) {
 return request(app)[verb](url)
  .set('Content-Type', 'application/json')
  .set('Accept', 'application/json')
  .expect('Content-Type', /json/)
}

describe('HTTP header', () => {
 describe('should send login request, and returned headers', () => {
  let headers
  before(done => {
   req('post', '/api/users/login')
    .send({ email: faker.internet.email(), password: faker.internet.password() })
    .expect(401, function (err, res) {
     expect(err).to.be.null
     headers = res.header
     done()
    })
  })
  it('Content-Security-Policy: default-src none header', done => {
   expect(headers['content-security-policy']).to.be.eq('default-src "none"')
   done()
  })
  it('X-Content-Type-Options: nosniff', done => {
   expect(headers['x-content-type-options']).to.be.eq('nosniff')
   done()
  })
  it('X-Frame-Options: deny', done => {
   expect(headers['x-frame-options']).to.be.eq('DENY')
   done()
  })
  it('remove header X-Powered-By, Server', done => {
   expect(headers['x-powered-by']).to.be.null
   expect(headers['server']).to.be.null
   done()
  })
 })
})

Actually the middleware.json setting doing more than the API-Security-Checklist list on http header output. Read more at Loopback block on security practice

alohas – alexa homeskill helper in nodejs

Tôi làm việc với Echo một thời gian, để phát triển ứng dụng trợ lý ảo Alexa cho home automation.

Nếu bạn làm việc với Alexa, bạn sẽ biết rằng nó có 2 phần: home skill và custom skill. Home skill dùng để điều khiển các ứng dụng tự động trong ngôi nhà, ví dụ Alexa, set temperature to 20 degree là câu tôi thường dùng khi đến văn phòng.

Custom skill thì không giới hạn các lện bật tắt, thiết lập như homeskill; nó rộng hơn. Có lẽ vậy nên Amazon ưu tiên hỗ trợ sdk cho custom skill trước https://github.com/alexa/alexa-skills-kit-sdk-for-nodejs.

Để bổ xung phần còn lại, tôi viết một sdk để giúp bạn phát triển ứng dụng home skill dễ dàng, nhanh chóng hơn, cũng trên nền nodejs. Tôi gọi nó là alehos – alexa home skill kit https://github.com/nqd/alehos.

Phần readme miêu tả khá kỹ các sử dụng kit này.

Hy vọng nó có ích cho bạn.